Титульний аркуш

 

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-115

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння

 

 

 

Король О.К.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00236033

4. Місцезнаходження: 64600, Україна, Харківська обл., Лозiвський р-н р-н, м. Лозова, вул.Потьомкiна, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс: (05745) 22842, (05745) 25993

6. Адреса електронної пошти: lztd@lztd.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол №21

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://lztd.com/zvrik.htm

24.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

 

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

 

2) інформація про розвиток емітента

 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

 

- інформація про наглядову раду

 

- інформація про виконавчий орган

 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

- повноваження посадових осіб емітента

 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про державнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - пiдприємство не здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню.

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

"Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалось.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються за їх вiдсутностi в звiтному роцi"

<Опис бiзнесу" - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" та "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" та iнша iнформацiя щодо iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, iпотечних активiв та активiв ФОН - випуск iпотечних облiгацiй та облiгацiй ФОН не здiйснювався.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААВ 325955

3. Дата проведення державної реєстрації

            29.02.1996

4. Територія (область)

            Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            3966910

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            77

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            29.32 - Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотракторних засобiв

            28.29.23 - Прокладки з металу листового; ущильнювачi механiчнi

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Лозiвське вiддiлення Харкiвського ГРУ КБ ПриватБанк

2) МФО банку

            351533

3) Поточний рахунок

            26002199636001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Одунко Ольга Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            середня

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" - по серпень 2010р. - бухгалтер, з вересня 2010р. - заступник головного бухгалтера, з квiтня 2012р. - ревiзор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ПРАТ, який обирається з числа акцiонерiв строком на 3 роки. Поле дiяльностi ревiзора визначається Положенням про ревiзора ПРАТ "ЛЗТД". Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ проводиться ревiзором за дорученням загальних зборiв, наглядової ради, по особистiй iнiцiативi або на вимогу акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльш нiж 10% голосiв. Ревiзор може вимагати всi бухгалтерськi або iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб. Ревiзор складає висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких загальнi збори акцiонерiв не можуть їх затвердити. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам ПРАТ або виявлення зловживань з боку посадових осiб. Ревiзор докладає про результати перевiрок загальним зборам ПРАТ "ЛЗТД". Ревiзор зобов'язаний пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; iнформувати раду акцiонерного товариства та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством Порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, дотримуватися встановленого в товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вiн має в силу виконання своїх функцiй, не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської, здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним Законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 33384 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Обгрунтування змiн у персональному складi щодо посадової особи: Статутом передбачена посада Ревiзора з 27.04.2012р. Ревiзором обрано Одунко Ольгу Миколаївну та перевибрано 27.04.2018р. строком на 3 роки

 

1) Посада

            Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Єременко Зоя Андрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1951

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" -  по липень 2012р. - економiст, з липня 2012р. - голова наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            1) органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою; 2) скликає засiдання та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради; 3) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) Член ради виконує обов'язки голови ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 41266 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.04.2018р. строком на 3 роки.

 

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Король Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1986

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Менеджер по кредитуванню Правексбанка, iнженер по збуту ТОВ "Кредо", з липня 2012р. - член наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання наглядової ради; 9) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. З 2008р. - менеджер по кредитуванню Правексбанка, з квiтня 2010р. - iнженер по збуту ТОВ "Кредо". Переобрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.04.2018р. строком на 3 роки.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Виплаченої винагороди у 2018р. не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Купрiн Володимир Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

            21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" - начальник тех. бюро, заст. голови правлiння ПрАТ "ЛЗТД" по технiчнiй частинi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради; 9) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 90745 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працював заступником голови правлiння по технiчнiй частинi ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.04.2018р. строком на 3 роки.

 

1) Посада

            Секретар наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Чорнозуб Наталiя Павлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" - бухгалтер, член наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради; 9) завчасно готуватися до засiдання ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 87443 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працювала бухгалтером ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.04.2018р. строком на 3 роки.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Димитрова Iрина Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            З 2008р. фiзична особа

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано  3

9) Опис

            Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання наглядової ради; 8) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. З 2008 року - фiзична особа пiдприємець. Виплаченої нагороди у 2018р. не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.04.2018р. строком на 3 роки.

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Свистун Борис Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" - начальник комерцiного вiддiлу, начальник виробництва, член правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2017, обрано  5

9) Опис

            Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 115312 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. По жовтень 2012р. - начальник комерцiйного вiддiлу ПРАТ "ЛЗТД", з жовтня 2012р. - начальник виробництва ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

 

1) Посада

            Секретар правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мирошниченко Ольга Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ <ЛЗТД> - головний бухгалтер, секретар правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2017, обрано  5

9) Опис

            Обов'язки та повноваження: Головний бухгалтер здiйснює забезпечення рацiональної системи документообiгу, застосування прогресивних методiв ведення бухгалтерського облiку; забезпечення повного облiку грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, та сучасне вiдображення в бухгалтерському облiку всiх операцiй пов'язаних з їх змiнами та пересуванням; забезпечення чiткого вiдображення виробництва та товарообiгу, реалiзацiї продукцiї, робiт та послуг, результатiв внутрiшнього господарського розрахунку, орендного пiдряду виробництв,цехiв, вiддiлень, бригад та iнших пiдроздiлiв пiдприємства; забезпечення чiткого облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Як секретар правлiння веде протоколи засiдань правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 117213 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПРАТ "ЛЗТД", секретар правлiння з квiтня 2012р. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

 

1) Посада

            Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Король Олександр Костянтинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1958

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПРАТ "ЛЗТД" - Голова правлiння з 1996р.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2017, обрано  5

9) Опис

            Голова правлiння обирається з числа акцiонерiв загальними зборами акцiонерiв строком на 5 рокiв. Голова правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариства, за виключенням питань, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради або правлiння. Голова правлiння без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси, здiйснює угоди вiд iменi товариства, затверджує штат, видає накази i вказiвки, обов?язковi для виконання усiма працiвниками товариства. Права i обов'язки голови правлiння по здiйсненню керiвництва поточною дiяльнiстю товариства визначаються правовими актами України, Статутом товариства, цим Положенням. Голова правлiння товариства: - забезпечує виконання рiшень загальних зборiв товариства; - розпоряджається майном товариства в межах, встановлених Статутом товариства, дiючим законодавством України; - визначає органiзацiйну структуру товариства, затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, за виключенням документiв, затверджених загальними зборами товариства, наглядовою радою та правлiнням; - пiдписує всi документи, затвердженi правлiнням; - затверджує штатний розклад товариства, фiлiї та представництв; - приймає на роботу та звiльняє з роботи спiвробiтникiв, у тому числi назначає та звiльняє головного бухгалтера, керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiї та представництв; - у порядку, встановленому законодавством, Статутом та загальними зборами акцiонерiв, заохочує працiвникiв товариства, а також накладає на них стягнення; - вiдкриває в банках рахунки товариства, укладає договори та вчиняє iншi угоди; - органiзовує бухгалтерський облiк та звiтнiсть; - забезпечує пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв; - вирiшує iншi питання поточної дiяльностi товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 150077 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працював головою правлiння ПРАТ "ЛЗТД", з квiтня 2012р. обраний головою правлiння ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Ревiзор

Одунко Ольга Миколаївна

д/н

700

0,18

700

0

Член Наглядової ради

Король Олександр Олександрович

д/н

0

0

0

0

Член Нглядової ради

Купрiн Володимир Анатолiйович

д/н

1 650

0,41

1 650

0

Член Наглядової ради

Чорнозуб Наталiя Павлiвна

д/н

1 520

0,38

1 520

0

Член Наглядової ради

Димитрова Iрина Василiвна

д/н

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Єременко Зоя Андрiївна

д/н

125 625

31,7

125 625

0

Член правлiння

Свистун Борис Миколайович

д/н

1 000

0,25

1 000

0

Секретар правлiння

Мирошниченко Ольга Iванiвна

д/н

0

0

0

0

Голова правлiння

Король Олександр Костянтинович

д/н

165 909

41,8

165 909

0

Усього

298 187

75,2

298 187

0

 VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Єременко Зоя Андрiївна

125 625

31,7

125 625

0

Король Олександр Костянтинович

165 909

41,8

165 909

0

Усього

291 534

73,5

291 534

0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

790 092

0

790 092

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

2

0

2

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

790 092

0

790 092

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

24.04.2018

24.04.2018

24.04.2018

24.04.2018

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

Спосіб виплати дивідендів

Готiвкою

0

Готiвкою

0

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

20.06.2018, 790 092

 

 

 

Опис

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за звiтнiй перiод отримано прибутку у розмiрi 2468 тис.грн. Нерозподiлений прибуток минулих рокiв склав 12062 тис.грн. Товариство виконало розрахунки по всiх зобов'язаннях. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення сплатити дивiденди в розмiрi 2,00 грн. на одну акцiю.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4 106

4 083

0

0

4 106

4 083

  будівлі та споруди

2 851

2 680

0

0

2 851

2 680

  машини та обладнання

983

1 189

0

0

983

1 189

  транспортні засоби

73

52

0

0

73

52

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

199

162

0

0

199

162

2. Невиробничого призначення:

58

46

0

0

58

46

  будівлі та споруди

58

46

0

0

58

46

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4 164

4 129

0

0

4 164

4 129

Опис

Станом на 31.12.2018р на пiдприємствi не iснує основних засобiв, що тимчасово не використовуються, основних засобiв (машин та обладнання), вилучених з експлуатацiї для продажу. Капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв за 2018 рiк склали 152 тис. грн. Класифiкацiя основних засобiв та їх оцiнка зроблена вiдповiдно критерiям П(С)БО № 7 "Основнi засоби" . Знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом, що вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Станом на 31.12.2018р. у складi нематерiальних активiв пiдприємства знаходяться нематерiальнi активи на загальну суму 145 тис. грн. у виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цiнам придбання. Знос на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом i становить 88 тис. грн. на кiнець звiтного року. Нематерiальнi активи у 2018 роцi придбались на суму 20 тис.грн.. Протягом 2018 року переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв не проводилась. Дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдприємствi не проводилась. Незавершене будiвництво в балансi станом на 31.12.2018р. вiдсутнє. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2018р. вiдсутнi. Будiвлi та споруди виробничого призначення: термiн користiвання - 20 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 4806 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 4806 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 44,24%, ступiнь зносу на кiнець року - 47,82%, ступiнь використання на початок року - 44,24%, ступiнь використання на кiнець року - 47,82%, сума нарахованого зносу на початок року - 2126 тис.грн., на кiнець року - 2298 тис.грн. Машини та обладнання виробничого призначення: термiн користування - 5 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 3346 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 3461 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 64,47%, ступiнь зносу на кiнець року - 71,48%, ступiнь використання на початок року - 64,47%, ступiнь використання на кiнець року - 71,48%, сума нарахованого зносу на початок року - 2157 тис.грн, сума нарахованого зносу на кiнець року - 2474 тис.грн. Транспортнi засоби виробничого призначення: термiн користування - 5 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 289 тис.грн, первiсна вартiсть на кiнець року - 289 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 82,00%, ступiнь зносу на кiнець року - 88,58%, ступiнь використання на початок року - 82,00%, ступiнь використання на кiнець року - 88,58%, сума нарахованого зносу на початок року - 237 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 256 тис.грн. Iншi основнi засоби виробничого призначення: термiн користування - 4 роки, первiсна вартiсть на початок року - 1286 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 1294 тис.грн, ступiнь зносу на початок року - 87,40%, ступiнь зносу на кiнець року - 90,26%, ступiнь використання на початок року - 87,40%, ступiнь використання на кiнець року - 90,26%, сума нарахованого зносу на початок року - 1124 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 1168 тис.грн. Будiвлi та споруди невиробничого призначення: термiн користування - 20 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 92 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 92 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 50,00%, ступiнь зносу на кiнець року - 61,96%, ступiнь використання на початок року - 50,00%, ступiнь використання на кiнець року - 61,96%, сума нарахованого зносу на початок року - 46 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 57 тис.грн. Умови користування основними засобами - задовiльнi. Обмежень на використання немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

18 736

18 822

Статутний капітал (тис.грн)

3 967

3 967

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 967

3 967

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами - Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (18734 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (3967 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

735

X

X

у тому числі:

 

0

21.11.2018

735

20

17.05.2019

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

50

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1 848

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 633

X

X

Опис

д/н

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прокладки та аналогiчнi ущiльнення з листового металу (кг)

891382

8241,8

43,1

53200

8846

43,2

2

Системи зчеплення та їх частини (кг)

22082

9318,3

48,7

93448

9339,6

45,6

3

Гальма та сервогальма (кг)

7805

1364,6

7,1

15030

1939,8

9,5


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

56,1

2

Витрати на оплату працi

28

3

Вiдрахування на соц. заходи

6,1

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

за ЄДРПОУ

00236033

Територія

Харківська область, м.Лозова

за КОАТУУ

6311000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

29,32

Середня кількість працівників: 77

Адреса, телефон: 64600 м. Лозова, вул.Потьомкiна, буд.1, (05745) 22842

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 01.01.2019 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

77

57

    первісна вартість

1001

145

145

    накопичена амортизація

1002

( 68 )

( 88 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1 091

1 067

Основні засоби

1010

4 129

3 689

    первісна вартість

1011

9 819

9 942

    знос

1012

( 5 690 )

( 6 253 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5 302

4 813

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

13 929

15 422

Виробничі запаси

1101

2 132

2 760

Незавершене виробництво

1102

1 725

1 204

Готова продукція

1103

9 928

11 405

Товари

1104

144

53

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 211

234

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

332

103

    з бюджетом

1135

132

159

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3

24

Поточні фінансові інвестиції

1160

5

5

Гроші та їх еквіваленти

1165

36

587

Готівка

1166

9

10

Рахунки в банках

1167

27

577

Витрати майбутніх періодів

1170

10

13

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

3

9

Усього за розділом II

1195

15 661

16 556

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

20 963

21 369

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3 967

3 967

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

2 198

2 198

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

595

595

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12 062

11 976

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

18 822

18 736

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

493

735

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

384

877

    розрахунками з бюджетом

1620

608

50

    у тому числі з податку на прибуток

1621

555

0

    розрахунками зі страхування

1625

38

37

    розрахунками з оплати праці

1630

356

622

    одержаними авансами

1635

0

35

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

222

245

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

40

32

Усього за розділом IІІ

1695

2 141

2 633

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

20 963

21 369

Примітки: Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку перед складанням фiнансової звiтностi за 2018 рiк на пiдприємствi згiдно наказу №35 вiд 31.08.2018р. станом на 01.10.201р. проводилась рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей в виробництвi, станом на 01.11.2018р. - рiчна iнвентаризацiя ТМЦ на складах, станом на 01.12.2018р. - розрахункiв з покупцями, постачальниками та iншими дебiторами та кредиторами. На балансi пiдприємства станом на 31.12.2018р. знаходяться основнi засоби первiсною вартiстю 9942 тис.грн. Група основних засобiв; Первiсна вартiсть; Знос; Залишкова вартiсть; Будинки, споруди та передавальнi пристрої 4755; 3643; 1112 Транспортнi засоби 289; 255; 34 Iншi основнi засоби РАЗОМ: 9942; 6253; 3689. Первiсна вартiсть основних засобiв за 2018 рiк збiльшилась в наслiдок придбання на 176 тис.грн. Вибуло за 2018 рiк основних засобiв первiсною вартiстю 53 тис.грн., залишковою вартiстю 1 тис.грн. в зв'язку з лiквiдацiєю (списанням), та реалiзацiєю. На протязi 2018р. пiдприємство здiйснювало введення до експлуатацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 29 тис.грн. Повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на пiдприємствi складають 3216 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. вартiсть оформлених у заставу основних засобiв вiдсутня. Станом на 31.12.2018р. на пiдприємствi не iснує основних засобiв, що тимчасово не використовуються, основних засобiв (машин та обладнання), вилучених з експлуатацiї для продажу. Капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв за 2018 рiк склали 152 тис.грн. Класифiкацiя основних засобiв та їх оцiнка зроблена вiдповiдно критерiям П(С)БО №7 "Основнi засоби". Знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом, що вiдповiдає прийнятiй на пiдприємтвi облiковiй полiтицi. Станом на 31.12.2018р. у складi нематерiальних активiв пiдприємства знаходяться нематерiальнi активи на загальну суму 145 тис.грн. у виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цiнам придбання. Знос на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом i становить 88 тис.грн. на кiнець звiтного року. Нематерiальних активiв у 2018 роцi придбано на суму 20 тис.грн. Протягом 2018 року переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв не проводилась. Дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдприємствi не проводилась. Незавершене будiвництво в балансi станом на 31.12.2018р. вiдсутнє. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2018р. вiдсутнi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р.вiдсутня. Запаси зараховуються на балансi по первiснiй вартостi, яка складається з цiни придбання. Транспортно-заготiвельнi витрати враховуються на окремому субрахунку рахунку запасiв. Основну частину запасiв складають виробничi запаси. Склад запасiв наведений нижче: Сировина та матерiали 2393 тис.грн. Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 367 тис.грн. Разом 2760 тис.грн. За 2018 рiк пiдприємство здiйснювало списання матерiалiв, сировини, i напiвфабрикатiв по методу ФIФО. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається в балансi по первiснiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався. Станом на 31.12.2018р. грошовi кошти, розрахунки та iншi активи складають 1732 тис.грн., в тому числi: - Векселi одержанi - 0 дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 234 тис.грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 24 тис.грн. - грошовi кошти в нацiональнiй валютi 587 тис.грн. - за виданими авансами 103 тис.грн. - iншi оборотнi активи 9 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. пiдтверджується актами звiрки розрахункiв частково. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 9 тис.грн. включає в себе заборгованiсть фонду соцiального страхування. Станом на 31.12.2018р. дебiторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, вiдсутня. Не списано сумнiвних та безнадiйних боргiв на суму 0 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання у виглядi довгострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.2018р. вiдсутнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення i станом на 31.12.2018 року складають 2653 тис.грн., у тому числi: - векселi виданi -0, - короткостроковi кредити банкiв - 735 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 877 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 50 тис.грн. - поточнi зобов'язання з оплати працi 622 тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання 32 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. пiдтверджується актами звiрки розрахункiв частково. На протязi 2018р. кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, вiдсутня.

 

Керівник                                              Король Олександр Костянтинович

 

Головний бухгалтер                             Мирошниченко Ольга Iванiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

за ЄДРПОУ

00236033

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

20 491

20 843

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16 253 )

( 15 881 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

4 238

4 962

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

310

1 215

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 787 )

( 1 625 )

Витрати на збут

2150

( 804 )

( 727 )

Інші операційні витрати

2180

( 899 )

( 654 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

1 058

3 171

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

29

35

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 133 )

( 149 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 60 )

( 34 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

894

3 023

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-190

-555

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

704

2 468

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

704

2 468

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

11 104

13 428

Витрати на оплату праці

2505

5 536

4 847

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 204

1 161

Амортизація

2515

635

633

Інші операційні витрати

2520

1 321

1 119

Разом

2550

19 800

21 188

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: За звiтнiй перiод для визначення доходiв пiдприємство використовувало метод нарахування. Доходiв по бартерним контрактам за звiтнiй перiод пiдприємство не отримувало. Дохiд пiдприємства (без урахування ПДВ) за звiтнiй перiод складає 20830 тис.грн. i включає в себе: - чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 20491 тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи 310 тис.грн.; - iншi доходи 29 тис.грн. Чистий доход вiд реалiзацiї складається з доходiв вiд продажу продукцiї власного виробництва (запчастин до тракторiв та автомобiлiв). Iншi операцiйнi доходи включають в себе доход вiд реалiзацiї оборотних активiв - 152 тис.грн., реалiзацiї необоротних активiв - 28 тис.грн., операцiйної курсової рiзницi - 129 тис.грн. Iншi доходи включають в себе доход вiд не операцiйних курсових рiзниць - 29 тис.грн. Витрати пiдприємства за 2018 рiк складають 19070 тис.грн., в тому числi собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 16253 тис.грн.; - адмiнiстративнi витрати - 1787 тис.грн.; - витрати на збут - 804 тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати - 899 тис.грн.; - фiнансовi витрати - 133 тис.грн.; - iншi витрати - 60 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з собiвартостi реалiзованих запчастин власного виробництва. Iншi операцiйнi витрати у розмiрi 899 тис.грн. складаються: - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 190 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 147 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати - 243 тис.грн. Фiнансовi витрати включають в себе вiдсотки по кредитам банкiв у розмiрi 91 тис.грн., iншi фiнансовi витрати - 42 тис.грн. Iншi витрати включають в себе витрати вiд не операцiйних курсових рiзниць у розмiрi 50 тис.грн., благодiйнi витрати неприбутковим органiзацiям 10 тис.грн. Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає 894 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2018 рiк складає 190 тис.грн. Чистий прибуток ПРАТ "ЛЗТД" за звiтний перiод складає 704 тис.грн.

 

Керівник                                              Король Олександр Костянтинович

 

Головний бухгалтер                             Мирошниченко Ольга Iванiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

за ЄДРПОУ

00236033

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

24 551

23 470

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

36

0

Надходження від повернення авансів

3020

14

37

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

74

82

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 15 466 )

( 16 659 )

Праці

3105

( 4 147 )

( 3 549 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 148 )

( 960 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2 407 )

( 1 890 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 802 )

( 606 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 389 )

( 223 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 1 216 )

( 1 061 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 103 )

( 332 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 3 )

( 50 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 211 )

( 81 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1 191

68

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

33

904

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 102 )

( 456 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-69

448

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 480 )

( 556 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 91 )

( 114 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-571

-670

Чистий рух коштів за звітний період

3400

551

-154

Залишок коштів на початок року

3405

36

190

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

587

36

Примітки: Грошовi кошти складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Перевищення надходжень вiд руху коштiв у результатi операцiйної дiяльностi над витратами складає 1191 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 69 тис.грн. (надходження) в цiлому за рахунок реалiзацiї необоротних активiв. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 571 тис.грн. (витрати). Чистий рух коштiв (надходження) за звiтнiй перiод складає 557 тис.грн.

 

Керівник                                              Король Олександр Костянтинович

 

Головний бухгалтер                             Мирошниченко Ольга Iванiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

за ЄДРПОУ

00236033

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

 

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

Х

0

Х

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

    необоротних активів

3205

0

Х

0

Х

Надходження від отриманих:

    відсотків 

3215

0

Х

0

Х

    дивідендів

3220

0

Х

0

Х

Надходження від деривативів

3225

0

Х

0

Х

Надходження від погашення позик

3230

0

Х

0

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

Х

0

Х

Інші надходження

3250

0

Х

0

Х

Витрачання  на придбання: фінансових

    інвестицій

3255

X

0

X

0

    необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 

3280

X

0

X

0

Інші платежі 

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

    Власного капіталу

3300

0

Х

0

Х

    Отримання позик

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

Х

0

Х

Інші надходження

3340

0

Х

0

Х

Витрачання на:

    Викуп власних акцій

3345

Х

0

X

0

    Погашення позик

3350

Х

0

X

0

    Сплату дивідендів 

3355

Х

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

Х

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Х

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Х

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Х

0

X

0

Інші платежі

3390

Х

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

Х

0

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 2018 року не здiйснювався. Даних немає.

 

Керівник                                              Король Олександр Костянтинович

 

Головний бухгалтер                             Мирошниченко Ольга Iванiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

за ЄДРПОУ

00236033

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3 967

0

2 198

595

12 062

0

0

18 822

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3 967

0

2 198

595

12 062

0

0

18 822

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

704

0

0

704

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

-790

0

0

-790

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-86

0

0

-86

Залишок на кінець року

4300

3 967

0

2 198

595

11 976

0

0

18 736

Примітки: Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2018 року становить 18736 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал 3967 тис.грн. - iнший додатковий капiтал 2198 тис.грн. - резервний капiтал 595 тис.грн. - нерозподiлений прибуток 11976 тис.грн. Згiдно з Установчими документами Статутний капiтал товариства становить 3966910 грн., який розподiлений на 396691 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Простi iменнi акцiї кiлькiстю 396691 шт. на суму 3966910 гривень зареєстрованi Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18.08.2010р., реєстрацiйний №130/20/1/10. В обмiн на акцiї засновниками пiдприємства були внесенi грошовi кошти та ваучери. Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал розподiляється мiж акцiонерами вiдповiдно розрахунку. Вилучений капiтал станом на 31.12.2018р. складає - 0 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. пiдприємство має резервний капiтал у розмiрi 595 тис.грн., залишок iншого додаткового капiталу - 2198 тис.грн. У 2018 роцi, виплачено дивiдендiв на суму 790 тис.грн. За 2018 рiк пiдприємство має чистi збитки у розмiрi 86 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. пiдприємство має нерозподiлений прибуток у розмiрi 11976 тис.грн.

 

Керівник                                              Король Олександр Костянтинович

 

Головний бухгалтер                             Мирошниченко Ольга IванiвнаXIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

27.04.2018

30.04.2018

Відомості про проведення загальних зборів

27.04.2018

30.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента