Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Король О.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00236033
4. Місцезнаходження
Харківська , Лозiвський р-н, 64600, м. Лозова, вул.Потьомкiна, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05745) 22842 (05745) 25993
6. Електронна поштова адреса
lztd@lztd.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень вiдомостей НКЦПФР 75(2828)   19.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://lztd.com/zvrik.htm в мережі Інтернет 17.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Iнформацiя про державнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - пiдприємство не здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню.
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.
“Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
“Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалось.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються за їх вiдсутностi в звiтному роцi"
«Опис бiзнесу” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
“Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” та “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” та iнша iнформацiя щодо iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, iпотечних активiв та активiв ФОН - випуск iпотечних облiгацiй та облiгацiй ФОН не здiйснювався.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ 325955
3. Дата проведення державної реєстрації
29.02.1996
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
3966910
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
80
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
29.32 Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотракторних засобiв
28.29.23 Прокладки з металу листового; ущильнювачi механiчнi
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзор, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Лозiвське вiддiлення Харкiвського ГРУ КБ ПриватБанк
2) МФО банку
351533
3) поточний рахунок
26002199636001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Орендне пiдприємство 00236033 64600Україна м. Лозова Потьомкiна, 1 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Одунко Ольга Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - по серпень 2010р. - бухгалтер, з вересня 2010р. - заступник головного бухгалтера, з квiтня 2012р. - ревiзор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ПРАТ, який обирається з числа акцiонерiв строком на 3 роки. Поле дiяльностi ревiзора визначається Положенням про ревiзора ПРАТ "ЛЗТД". Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ проводиться ревiзором за дорученням загальних зборiв, наглядової ради, по особистiй iнiцiативi або на вимогу акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльш нiж 10% голосiв. Ревiзор може вимагати всi бухгалтерськi або iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб. Ревiзор складає висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких загальнi збори акцiонерiв не можуть їх затвердити. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам ПРАТ або виявлення зловживань з боку посадових осiб. Ревiзор докладає про результати перевiрок загальним зборам ПРАТ "ЛЗТД". Ревiзор зобов'язаний пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; iнформувати раду акцiонерного товариства та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством Порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, дотримуватися встановленого в товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вiн має в силу виконання своїх функцiй, не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської, здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним Законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 67603 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обгрунтування змiн у персональному складi щодо посадової особи: Статутом передбачена посада Ревiзора з 27.04.2012р. Ревiзором обрано Одунко Ольгу Миколаївну та перевибрано 24.04.2015р. строком на 3 роки
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єременко Зоя Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - по липень 2012р. - економiст, з липня 2012р. - голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
1) органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою; 2) скликає засiдання та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради; 3) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) Член ради виконує обов'язки голови ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 36778 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 24.04.2015р. строком на 3 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Король Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер по кредитуванню Правексбанка, iнженер по збуту ТОВ "Кредо", з липня 2012р. - член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання наглядової ради; 9) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. З 2008р. - менеджер по кредитуванню Правексбанка, з квiтня 2010р. - iнженер по збуту ТОВ "Кредо" Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. строком на 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Виплаченої винагороди у 2017р. не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиненко Олена Альфредiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - економiст, секретар наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради; 9) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 31897 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працювала економiстом ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 24.04.2015р. строком на 3 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорнозуб Наталiя Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - бухгалтер, член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради; 9) завчасно готуватися до засiдання ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 70514 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працювала бухгалтером ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 24.04.2015р. строком на 3 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Димитрова Iрина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2008р. фiзична особа
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3
9) Опис
Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання наглядової ради; 8) завчасно готуватися до засiдання наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами наглядової ради Товариства; 10) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi наглядової ради вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. З 2008 року - фiзична особа пiдприємець. Виплаченої нагороди у 2017р. не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 24.04.2015р. строком на 3 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свистун Борис Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - начальник комерцiного вiддiлу, начальник виробництва, член правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017 5
9) Опис
Зобов'язання та повноваження: 1)Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, посадовими iнструкцiями та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ МАЄ ПРАВО: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 97753 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. По жовтень 2012р. - начальник комерцiйного вiддiлу ПРАТ "ЛЗТД", з жовтня 2012р. - начальник виробництва ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирошниченко Ольга Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ «ЛЗТД» - головний бухгалтер, секретар правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017 5
9) Опис
Обов'язки та повноваження: Головний бухгалтер здiйснює забезпечення рацiональної системи документообiгу, застосування прогресивних методiв ведення бухгалтерського облiку; забезпечення повного облiку грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, та сучасне вiдображення в бухгалтерському облiку всiх операцiй пов'язаних з їх змiнами та пересуванням; забезпечення чiткого вiдображення виробництва та товарообiгу, реалiзацiї продукцiї, робiт та послуг, результатiв внутрiшнього господарського розрахунку, орендного пiдряду виробництв,цехiв, вiддiлень, бригад та iнших пiдроздiлiв пiдприємства; забезпечення чiткого облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Як секретар правлiння веде протоколи засiдань правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 93352 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПРАТ "ЛЗТД", секретар правлiння з квiтня 2012р. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Король Олександр Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "ЛЗТД" - Голова правлiння з 1996р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017 5
9) Опис
Голова правлiння обирається з числа акцiонерiв загальними зборами акцiонерiв строком на 5 рокiв. Голова правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариства, за виключенням питань, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради або правлiння. Голова правлiння без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси, здiйснює угоди вiд iменi товариства, затверджує штат, видає накази i вказiвки, обов?язковi для виконання усiма працiвниками товариства. Права i обов'язки голови правлiння по здiйсненню керiвництва поточною дiяльнiстю товариства визначаються правовими актами України, Статутом товариства, цим Положенням. Голова правлiння товариства: - забезпечує виконання рiшень загальних зборiв товариства; - розпоряджається майном товариства в межах, встановлених Статутом товариства, дiючим законодавством України; - визначає органiзацiйну структуру товариства, затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, за виключенням документiв, затверджених загальними зборами товариства, наглядовою радою та правлiнням; - пiдписує всi документи, затвердженi правлiнням; - затверджує штатний розклад товариства, фiлiї та представництв; - приймає на роботу та звiльняє з роботи спiвробiтникiв, у тому числi назначає та звiльняє головного бухгалтера, керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiї та представництв; - у порядку, встановленому законодавством, Статутом та загальними зборами акцiонерiв, заохочує працiвникiв товариства, а також накладає на них стягнення; - вiдкриває в банках рахунки товариства, укладає договори та вчиняє iншi угоди; - органiзовує бухгалтерський облiк та звiтнiсть; - забезпечує пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв; - вирiшує iншi питання поточної дiяльностi товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 138938 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Останнi 5 рокiв працював головою правлiння ПРАТ "ЛЗТД", з квiтня 2012р. обраний головою правлiння ПРАТ "ЛЗТД". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ревiзор Одунко Ольга Миколаївна д/н 700 0.18 700 0 0 0
Член Наглядової ради Король Олександр Олександрович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Нглядової ради Мартиненко Олена Альфредiвна д/н 1433 0.36 1433 0 0 0
Член Наглядової ради Чорнозуб Наталiя Павлiвна д/н 1520 0.38 1520 0 0 0
Член Наглядової ради Димитрова Iрина Василiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Єременко Зоя Андрiївна д/н 125625 31.7 125625 0 0 0
Член правлiння Свистун Борис Миколайович д/н 1000 0.25 1000 0 0 0
Секретар правлiння Мирошниченко Ольга Iванiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Король Олександр Костянтинович д/н 165909 41.8 165909 0 0 0
Усього 298187 75.2 298187 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Єременко Зоя Андрiївна 125625 31.7 125625 0
Король Олександр Костянтинович 165909 41.8 165909 0
Усього 291534 73.5 291534 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про затверждення рiчного звiту ПРАТ "ЛЗТД" за 2016 рiк.
2. Про затвердження звiту ревiзора.
3. Про вибори правлiння.
3. Про розподiл прибутку та, виплату девiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 793082.00 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 2.00 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 793082.00 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.04.2017
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за звiтнiй перiод отримано прибутку у розмiрi 2468 тис.грн. Нерозподiлений прибуток минулих рокiв склав 12062 тис.грн. Товариство виконало розрахунки по всiх зобов'язаннях. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення сплатити дивiденди в розмiрi 2,00 грн. на одну акцiю.

X. Відомості про цінні папери емітента

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
18.08.2010 Акція проста бездокументарна іменна 3966910 3966910 В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для виключення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.
Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4106 4083 0 0 4106 4083
будівлі та споруди 2851 2680 0 0 2851 2680
машини та обладнання 983 1189 0 0 983 1189
транспортні засоби 73 52 0 0 73 52
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 199 162 0 0 199 162
2. Невиробничого призначення: 58 46 0 0 58 46
будівлі та споруди 58 46 0 0 58 46
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4164 4129 0 0 4164 4129
Опис Станом на 31.12.2017р на пiдприємствi не iснує основних засобiв, що тимчасово не використовуються, основних засобiв (машин та обладнання), вилучених з експлуатацiї для продажу. Капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв за 2017 рiк склали 607 тис. грн. Класифiкацiя основних засобiв та їх оцiнка зроблена вiдповiдно критерiям П(С)БО № 7 "Основнi засоби" . Знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом, що вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Станом на 31.12.2017р. у складi нематерiальних активiв пiдприємства знаходяться нематерiальнi активи на загальну суму 145 тис. грн. у виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цiнам придбання. Знос на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом i становить 68 тис. грн. на кiнець звiтного року. Нематерiальнi активи у 2017 роцi придбались на суму 19 тис.грн.. Протягом 2017 року переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв не проводилась. Дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдприємствi не проводилась. Незавершене будiвництво в балансi станом на 31.12.2017р. вiдсутнє. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017р. вiдсутнi. Будiвлi та споруди виробничого призначення: термiн користiвання - 20 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 4806 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 4806 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 40,68%, ступiнь зносу на кiнець року - 44,24%, ступiнь використання на початок року - 40,68%, ступiнь використання на кiнець року - 44,24%, сума нарахованого зносу на початок року - 1995 тис.грн., на кiнець року - 2126 тис.грн. Машини та обладнання виробничого призначення: термiн користування - 5 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 2970 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 3346 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 66,90%, ступiнь зносу на кiнець року - 64,47%, ступiнь використання на початок року - 66,90%, ступiнь використання на кiнець року - 64,47%, сума нарахованого зносу на початок року - 1987 тис.грн, сума нарахованого зносу на кiнець року - 2157 тис.грн. Транспортнi засоби виробничого призначення: термiн користування - 5 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 289 тис.грн, первiсна вартiсть на кiнець року - 289 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 74,74%, ступiнь зносу на кiнець року - 82,00%, ступiнь використання на початок року - 74,74%, ступiнь використання на кiнець року - 82,00%, сума нарахованого зносу на початок року - 216 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 237 тис.грн. Iншi основнi засоби виробничого призначення: термiн користування - 4 роки, первiсна вартiсть на початок року - 1243 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 1286 тис.грн, ступiнь зносу на початок року - 83,99%, ступiнь зносу на кiнець року - 87,40%, ступiнь використання на початок року - 83,99%, ступiнь використання на кiнець року - 87,40%, сума нарахованого зносу на початок року - 1044 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 1124 тис.грн. Будiвлi та споруди невиробничого призначення: термiн користування - 20 рокiв, первiсна вартiсть на початок року - 92 тис.грн., первiсна вартiсть на кiнець року - 92 тис.грн., ступiнь зносу на початок року - 36,96%, ступiнь зносу на кiнець року - 50,00%, ступiнь використання на початок року - 36,96%, ступiнь використання на кiнець року - 50,00%, сума нарахованого зносу на початок року - 34 тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець року - 46 тис.грн. Умови користування основними засобами - задовiльнi. Обмежень на використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 18822 17147
Статутний капітал (тис. грн.) 3967 3967
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3967 3967
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами - Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (18822 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (3967 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 493 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 608 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1040 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 2141 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прокладки та аналогiчнi ущiльнення з листового металу (кг) 63989,0 10595.6 52.5 52174,0 8815.8 42.4
2 Системи зчеплення та їх частини (кг) 91487,0 7852.3 38.9 108931,0 9645.3 46.4
3 Гальма та сервогальма (кг) 14623,0 1462.1 7.2 19708 2033.7 9.8

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 61.9
2 Витрати на оплату працi 13.8
3 Вiдрахування на соц. заходи 3.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АФ ТОВ "Прайс-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23456582
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Харкiв
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0721 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 316/3 29.10.2015 5 рокiв
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту б/н
15.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2018
23.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 23.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 11000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
Територія за КОАТУУ 6311000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.32
Середня кількість працівників 80
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Потьомкiна, буд. 1, м. Лозова, Харкiвська обл., 64600
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 76 77 0
первісна вартість 1001 126 145 0
накопичена амортизація 1002 50 68 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1100 1091 0
Основні засоби: 1010 4164 4129 0
первісна вартість 1011 9400 9819 0
знос 1012 5236 5690 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 21 5 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 5361 5302 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12525 13929 0
Виробничі запаси 1101 3308 2132 0
Незавершене виробництво 1102 1249 1725 0
Готова продукція 1103 7812 9928 0
Товари 1104 156 144 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 433 1211 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

37

332

0
з бюджетом 1135 272 132 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 3 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 5 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 190 36 0
Готівка 1166 9 9 0
Рахунки в банках 1167 181 27 0
Витрати майбутніх періодів 1170 9 10 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2 3 0
Усього за розділом II 1195 13470 15661 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 18831 20963 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3967 3967 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2198 2198 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 595 595 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10387 12062 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17147 18822 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 233 493 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 489 384 0
за розрахунками з бюджетом 1620 652 608 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 606 555 0
за розрахунками зі страхування 1625 25 38 0
за розрахунками з оплати праці 1630 226 356 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 21 222 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 38 40 0
Усього за розділом IІІ 1695 1684 2141 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 18831 20963 0

Примітки Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку перед складанням фiнансової звiтностi за 2017 рiк на пiдприємствi згiдно наказу №35 вiд 31.08.2017р. станом на 01.10.2017р. проводилась рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей в виробництвi, станом на 01.11.2017р. - рiчна iнвентаризацiя ТМЦ на складах, станом на 01.12.2017р. - розрахункiв з покупцями, постачальниками та iншими дебiторами та кредиторами. На балансi пiдприємства станом на 31.12.2017р. знаходяться основнi засоби первiсною вартiстю 9819 тис.грн. Група основних засобiв; Первiсна вартiсть; Знос; Залишкова вартiсть; Будинки, споруди та передавальнi пристрої 4898; 2172; 2726 Транспортнi засоби 289; 237; 52 Iншi основнi засоби РАЗОМ: 9819; 5690; 4129. Первiсна вартiсть основних засобiв за 2017 рiк збiльшилась в наслiдок придбання на 597 тис.грн. Вибуло за 2017 рiк основних засобiв первiсною вартiстю 178 тис.грн., залишковою вартiстю 17 тис.грн. в зв'язку з лiквiдацiєю (списанням), та реалiзацiєю. На протязi 2017р. пiдприємство здiйснювало введення до експлуатацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 65 тис.грн. Повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на пiдприємствi складають 1781 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. вартiсть оформлених у заставу основних засобiв вiдсутня. Станом на 31.12.2017р. на пiдприємствi не iснує основних засобiв, що тимчасово не використовуються, основних засобiв (машин та обладнання), вилучених з експлуатацiї для продажу. Капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв за 2017 рiк склали 607 тис.грн. Класифiкацiя основних засобiв та їх оцiнка зроблена вiдповiдно критерiям П(С)БО №7 "Основнi засоби". Знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом, що вiдповiдає прийнятiй на пiдприємтвi облiковiй полiтицi. Станом на 31.12.2017р. у складi нематерiальних активiв пiдприємства знаходяться нематерiальнi активи на загальну суму 145 тис.грн. у виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цiнам придбання. Знос на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом i становить 68 тис.грн. на кiнець звiтного року. Нематерiальних активiв у 2017 роцi придбано на суму 19 тис.грн. Протягом 2017 року переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв не проводилась. Дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдприємствi не проводилась. Незавершене будiвництво в балансi станом на 31.12.2017р. вiдсутнє. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017р. вiдсутнi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. складає 5 тис.грн. Запаси зараховуються на балансi по первiснiй вартостi, яка складається з цiни придбання. Транспортно-заготiвельнi витрати враховуються на окремому субрахунку рахунку запасiв. Основну частину запасiв складають виробничi запаси. Склад запасiв наведений нижче: Сировина та матерiали 1873 тис.грн. Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 259 тис.грн. Разом 2132 тис.грн. За 2017 рiк пiдприємство здiйснювало списання матерiалiв, сировини, i напiвфабрикатiв по методу ФIФО. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається в балансi по первiснiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався. Станом на 31.12.2017р. грошовi кошти, розрахунки та iншi активи складають 1732 тис.грн., в тому числi: - Векселi одержанi - 0 дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1211 тис.грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 тис.грн. - грошовi кошти в нацiональнiй валютi 36 тис.грн. - за виданими авансами 332 тис.грн. - iншi оборотнi активи 3 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. пiдтверджується актами звiрки розрахункiв частково. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 3 тис.грн. включає в себе заборгованiсть фонду соцiального страхування. Станом на 31.12.2017р. дебiторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, вiдсутня. Не списано сумнiвних та безнадiйних боргiв на суму 0 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання у виглядi довгострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.2017р. вiдсутнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення i станом на 31.12.2017 року складають 2141 тис.грн., у тому числi: - векселi виданi -0, - короткостроковi кредити банкiв - 493 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 384 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 608 тис.грн. - поточнi зобов'язання з оплати працi 356 тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання 40 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. пiдтверджується актами звiрки розрахункiв частково. На протязi 2017р. кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, вiдсутня.
Керівник Король Олександр Костянтинович
Головний бухгалтер Мирошниченко Ольга Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 20843 19036
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 15881 ) ( 13266 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4962

5770
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1215 561
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1625 ) ( 1526 )
Витрати на збут 2150 ( 727 ) ( 637 )
Інші операційні витрати 2180 ( 654 ) ( 798 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3171

3370
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 3
Інші доходи 2240 35 236
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 149 ) ( 15 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 34 ) ( 224 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3023

3367
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 555 606
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2468

2761
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2468 2761

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 13428 11108
Витрати на оплату праці 2505 4847 3779
Відрахування на соціальні заходи 2510 1161 876
Амортизація 2515 633 620
Інші операційні витрати 2520 1119 1295
Разом 2550 21188 17678

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За звiтнiй перiод для визначення доходiв пiдприємство використовувало метод нарахування. Доходiв по бартерним контрактам за звiтнiй перiод пiдприємство не отримувало. Доход пiдприємства (без урахування ПДВ) за звiтнiй перiод складає 22093 тис.грн. i включає в себе: - чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 20843 тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи 1215 тис.грн.; - iншi доходи 35 тис.грн. Чистий доход вiд реалiзацiї складається з доходiв вiд продажу продукцiї власного виробництва (запчастин до тракторiв та автомобiлiв). Iншi операцiйнi доходи включають в себе доход вiд реалiзацiї оборотних активiв - 251 тис.грн., реалiзацiї необоротних активiв - 858 тис.грн., операцiйної курсової рiзницi - 106 тис.грн. Iншi доходи включають в себе доход вiд не операцiйних курсових рiзниць - 35 тис.грн. Витрати пiдприємства за 2017 рiк складають 19070 тис.грн., в тому числi собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 15881 тис.грн.; - адмiнiстративнi витрати - 1625 тис.грн.; - витрати на збут - 727 тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати - 654 тис.грн.; - фiнансовi витрати - 149 тис.грн.; - iншi витрати - 34 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з собiвартостi реалiзованих запчастин власного виробництва. Iншi операцiйнi витрати у розмiрi 654 тис.грн. складаються: - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 129 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 234 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати - 291 тис.грн. Фiнансовi витрати включають в себе вiдсотки по кредитам банкiв у розмiрi 114 тис.грн., iншi фiнансовi витрати - 35 тис.грн. Iншi витрати включають в себе витрати вiд не операцiйних курсових рiзниць у розмiрi 25 тис.грн., благодiйнi витрати неприбутковим органiзацiям 9 тис.грн. Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає 3023 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2017 рiк складає 555 тис.грн. Чистий прибуток ПРАТ "ЛЗТД" за звiтний перiод складає 2468 тис.грн.
Керівник Король Олександр Костянтинович
Головний бухгалтер Мирошниченко Ольга Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23470

21784
Повернення податків і зборів 3005 0 25
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 24
Цільового фінансування 3010 0 19
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 14
Надходження від повернення авансів 3020 37 712
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3 21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 82 254
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 16659 )

( 15344 )
Праці 3105 ( 3549 ) ( 2938 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 960 ) ( 797 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1890 ) ( 1930 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 606 ) ( 656 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 223 ) ( 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1061 ) ( 948 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 332 ) ( 37 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 50 ) ( 13 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 81 ) ( 377 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 68 1317
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 904 271
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 456 ) ( 1200 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 448 -929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 74
Сплату дивідендів 3355 ( 556 ) ( 866 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 114 ) ( 15 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 7 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -670 -881
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -154 -493
Залишок коштів на початок року 3405 190 683
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 36 190

Примітки Грошовi кошти складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Перевищення надходжень вiд руху коштiв у результатi операцiйної дiяльностi над витратами складає 68 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 448 тис.грн. (надходження) в цiлому за рахунок реалiзацiї необоротних активiв. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 670 тис.грн. (витрати). Чистий рух коштiв (витрати) за звiтнiй перiод складає 154 тис.грн.
Керівник Король Олександр Костянтинович
Головний бухгалтер Мирошниченко Ольга Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 2017 року не застосувався
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3967 2198 0 595 10387 0 0 17147
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3967 2198 0 595 10387 0 0 17147
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2468 0 0 2468
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 793 0 0 793
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 1675 0 0 1675
Залишок на кінець року 4300 3967 2198 0 595 12062 0 0 18822

Примітки Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2017 року становить 18822 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал 3967 тис.грн. - iнший додатковий капiтал 2198 тис.грн. - резервний капiтал 595 тис.грн. - нерозподiлений прибуток 12062 тис.грн. Згiдно з Установчими документами Статутний капiтал товариства становить 3966910 грн., який розподiлений на 396691 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Простi iменнi акцiї кiлькiстю 396691 шт. на суму 3966910 гривень зареєстрованi Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18.08.2010р., реєстрацiйний №130/20/1/10. В обмiн на акцiї засновниками пiдприємства були внесенi грошовi кошти та ваучери. Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал розподiляється мiж акцiонерами вiдповiдно розрахунку. Вилучений капiтал станом на 31.12.2017р. складає - 0 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. пiдприємство має резервний капiтал у розмiрi 595 тис.грн., залишок iншого додаткового капiталу - 2198 тис.грн. У 2017 роцi, виплачено дивiдендiв на суму 793 тис.грн. За 2017 рiк пiдприємство має чистий прибуток у розмiрi 1675 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. пiдприємство має нерозподiлений прибуток у розмiрi 12062 тис.грн.
Керівник Король Олександр Костянтинович
Головний бухгалтер Мирошниченко Ольга Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
 первісна вартість 1001
 накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
 первісна вартість 1011
 знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130 з бюджетом 1135
 у тому числі з податку на прибуток 1136
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615
 за розрахунками з бюджетом 1620
 у тому числі з податку на прибуток 1621
 за розрахунками зі страхування 1625
 за розрахунками з оплати праці 1630
 за одержаними авансами 1635
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь" за ЄДРПОУ 00236033
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер