Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Король О.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРАТ "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
64600, Лозова, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00236033
5. Міжміський код та телефон, факс
05745-2-24-28 05745-2-24-28
6. Електронна поштова адреса
lztd@lztd.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 109(2862) Бюлетень вiдомостей НКЦПФР 11.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lztd.com/oivd.htm в мережі Інтернет 08.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 07.06.2018 793082 20.06.2018 - 19.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами ПРАТ "ЛЗТД" рiшення про виплату дивiдендiв - 21.04.2018 року. Дата прияняття наглядовою радою ПРАТ "ЛЗТД" рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати - 07.06.2018 року. Дата складання перелiку осiб якi мають право на отримання дивiдендiв - 21.04.2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 793082 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 20.06.2018 по 19.10.2018 року. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми в повному обсязi.