Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-128

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правлiння

 

 

 

Король Олександр Костантинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            64600 Лозова, Потьомкiна,1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00236033

5. Міжміський код та телефон, факс

            0574522428, 0574522428

6. Адреса електронної пошти

            lztd@lztd.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.lztd.com/oi.htm

30.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2019

звільнено

Ревізор

Одунко Ольга Миколаївна

00236033

0,18

Зміст інформації:

Звільнена з посади у зв’язку зі смертю.

26.04.2019

обрано

Ревізор

Сова Оксана Олексіївна

00236033

0

Зміст інформації:

Обрано ревізором 26.04.2019 року загальними зборами акціонерів ПРАТ "ЛЗТД". Працює на підприємстві з 2004 року бухгалтером, з 2018 року зам. головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.