Шановні акціонери!

ПРАТ «ЛЗТД»

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛЗТД» відбудуться 27 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 1 – Зала засідань.

Реєстрація акціонерів: початок з 14:00 год., закінчення о 15:00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 квітня 2018р.
Порядок ознайомлення з матеріалами по підготовці загальних зборів:
- у робочі дні звертатися в бухгалтерію ПРАТ «ЛЗТД» за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про затвердження річного звіту ПРАТ «ЛЗТД» за 2017 рік.

2. Про затвердження звіту ревізора.

3. Про вибори наглядової ради.

4. Про вибори ревізора.

5. Про надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів.

6.     Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЛЗТД» ЗА 2017 РІК

                                                                                                                                                                                    Тис. грн.

№ пп

Найменування показника

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

1

Вартість чистих активів

17147

18822

2

Основні засоби /залишкова вартість/

4164

4129

3

Виробничі запаси

3308

2132

4

Дебіторська заборгованість /за товари, роботи, послуги/

433

1211

5

Грошові кошти

190

36

6

Нерозподілений прибуток

10387

12062

7

Власний капітал

17147

18822

8

Поточні зобов’язання

1684

2141

9

Чистий прибуток /збиток/

2761

2468
Яндекс.Метрика

Украина онлайн

Тара