Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Король Олександр Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
64600, м. Лозова, вул. Потьомкiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00236033
5. Міжміський код та телефон, факс
0574522714 0574525993
6. Електронна поштова адреса
lztd@lztd.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень цiнних паперiв України
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lztd.com/Osinf20150424.htm в мережі Інтернет 24.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 обрано Голова наглядової ради Єременко Зоя Андрiївна
31.7
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Єременко З.А. обрано головою наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює з 09.03.1981р.
24.04.2015 обрано Секретар наглядової ради Мартиненко Олена Альфредiвна
0.36
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Мартиненко О.А. обрано секретарем наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює економiстом з 01.04.1994р.
24.04.2015 обрано Член наглядової ради Чорнозуб Наталiя Павлiвна
0.38
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Чорнозуб Н.П. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює бухгалтером з 24.07.1990р.
24.04.2015 обрано Член наглядової ради Димитрова Iрина Василiвна
0.0
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД»Димитрову I.В. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа пiдприємець з 2008р.
24.04.2015 обрано Член наглядової ради Король Олександр Олександрович
0.0
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Короля О.О. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює менеджером по сбуту ТОВ «КРЕДО» з 2010р.
24.04.2015 обрано Ревiзор Одунко Ольга Миколаївна
0.18
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Одунко О.М. обрано ревiзором наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює заступником головного бухгалтера з 28.07.2010р.