На главную

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Король Олександр Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
27.07.2012
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00236033
1.4 Місцезнаходження емітента
64600, м.Лозова, вул.Потьомкiна, буд.1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(05745) 2-27-14 (05745) 2-59-93
1.6 Електронна поштова адреса емітента
lztd@lztd.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.07.2012

(дата)
2.2. Повідомлення 142 бюлетень "Цiннi папери України" 01.08.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.lztd.com в мережі Інтернет 30.07.2012

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.07.2012 звільнено Голова ради акцiонерного товариства Рєзнiк Олександр Миколайович - -
-
2.200
Зміст інформації:
Звiльнено в зв"язку з переобранням на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. На посадi перебував з 06.03.2009р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 звільнено Член ради акцiонерного товариства Купрiн Володимир Анатолiйович - -
-
0.400
Зміст інформації:
Звiльнено в зв"язку з переобранням на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. На посадi перебував з 06.03.2009р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 звільнено Член ради акцiонерного товариства Братуха Сергiй Херсонiйович - -
-
0.000
Зміст інформації:
Звiльнено в зв"язку з переобранням на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. На посадi перебував з 06.03.2009р. Акцiями емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 звільнено Член ради акцiонерного товариства Кагадей Олександр Петрович - -
-
0.000
Зміст інформації:
Звiльнено в зв"язку з переобранням на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. На посадi перебував з 06.03.2009р. Акцiями емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 звільнено Член ради акцiонерного товариства Макєєв Олег Леонiдович - -
-
0.060
Зміст інформації:
Звiльнено в зв"язку з переобранням на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. На посадi перебував з 06.03.2009р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 призначено Голова наглядової ради Єременко Зоя Андрiївна - -
-
31.700
Зміст інформації:
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. Строком на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 призначено Секретар наглядової ради Мартиненко Олена Альфредiвна - -
-
0.360
Зміст інформації:
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. Строком на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 призначено Член наглядової ради Димитрова Iрина Василiвна - -
-
0.000
Зміст інформації:
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. Строком на 3 роки. Акцiями емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 призначено Член наглядової ради Король Олександр Олександрович - -
-
0.000
Зміст інформації:
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. Строком на 3 роки. Акцiями емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.07.2012 призначено Член наглядової ради Чорнозуб Наталiя Павлiвна - -
-
0.380
Зміст інформації:
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 27.07.2012р. Строком на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.