На главную

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Король Олександр Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
27.04.2012
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне підприємство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00236033
1.4 Місцезнаходження емітента
64600, Лозова, Потьомкiна,1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(05745) 2-27-14 (05745) 2-59-93
1.6 Електронна поштова адреса емітента
lztd@lztd.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 27.04.2012

(дата)
2.2. Повідомлення 80 Бюлетень "Цiннi папери України" 30.04.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.lztd.com в мережі Інтернет 27.04.2012

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2012 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Кузьменко Анатолiй Павлович - -
-
0.000
Зміст інформації:
27.04.2012 було звiльнено з посади голову ревiзiйної комiсiї Кузьменко Анатолiя Павловича. Загальними зборами акцiонерiв, вiд 27.04.2012, було затверджено нову редакцiю Статуту ПрАТ "ЛЗТД", якою не передбачено наявнiсть ревiзiйної комiсiї в товариствi, тому повноваження Голови ревiзiйної комiсiї припинено. Особа перебувала на посадi з 04.04.1996р. Акцiями емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2012 призначено Ревiзор Одунко Ольга Миколаївна - -
-
0.200
Зміст інформації:
Статутом передбачена посада Ревiзора 27.04.2012р. Ревiзором обрана Одунко Ольга Миколаївна, володiє акцiями Товариства в кiлькостi 700 шт. Працює в Товариствi замiсником головного бухгалтера з 28.07.2010р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2012 звільнено Член правлiння Лозовий Олександр Савич - -
-
3.300
Зміст інформації:
Новою редакцiєю Статуту кiлькiсний склад Правлiння складає 5 осiб проти 7 осiб за старою редакцiєю. В Товариствi працює юрисконсультом з 1996р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2012 звільнено Член правлiння Єременко Зоя Андрiївна - -
-
31.700
Зміст інформації:
Новою редакцiєю Статуту кiлькiсний склад Правлiння складає 5 осiб проти 7 осiб за старою редакцiєю. В Товариствi працює економiстом з 09.03.1981р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.