Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Король Олександр Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
64600, м. Лозова, Потьомкiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00236033
5. Міжміський код та телефон, факс
05745 2-27-14 05745 2-24-28
6. Електронна поштова адреса
LZTD@LZTD.COM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 111(2616) Вiдомостi НКЦПФР 15.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lztd.com/oivd.htm в мережі Інтернет 14.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 14.06.2017 793082 20.06.2017 - 31.10.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
За рiшенням наглядової ради виплата дивiдендiв проводиться в повному обсязi особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дату початку виплати дивiдендiв встановити з 20 червня 2017 року.