Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Король О.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРАТ "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
64600, Лозова, Потьомкiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00236033
5. Міжміський код та телефон, факс
05745-2-24-28 05745-2-24-28
6. Електронна поштова адреса
lztd@lztd.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82(2835) Бюлетень вiдомостей НКЦПФР 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lztd.com/oi.htm в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Купрiн Володимир Анатолiйович д/н д/н
д/н
0.41
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Купрiна В.А. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює заступником голови правлiння з технiчних питань з 13.09.1994р.
27.04.2018 обрано Голова наглядової ради Єременко Зоя Андрiївна д/н д/н
д/н
31.7
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Єременко З.А. обрано головою наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, 27 квiтня 2018 року переобрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює з 09.03.1981р.
27.04.2018 обрано Секретар Чорнозуб Наталiя Павлiвна д/н д/н
д/н
0.38
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Чорнозуб Н.П. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, 27 квiтня 2018 року переобрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює бухгалтером з 24.07.1990р.
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Димитрова Iрина Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД»Димитрову I.В. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, 27 квiтня 2018 року переобрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа пiдприємець з 2008р.
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Король Олександр Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Короля О.О. обрано членом наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, 27 квiтня 2018 року переобрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює менеджером по сбуту ТОВ «КРЕДО» з 2010р.
27.04.2018 обрано Ревiзор Одунко Ольга Миколаївна д/н д/н
д/н
0.18
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Одунко О.М. обрано ревiзором наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, 27 квiтня 2018 року переобрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» на новий термiн – 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працює заступником головного бухгалтера з 28.07.2010р.
27.04.2018 звільнено Секретар наглядової ради Мартиненко Олена Альфредiвна д/н д/н
д/н
0.36
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: 27.07.2012р. загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» Мартиненко О.А. обрано секретарем наглядової ради термiном на 3 роки, 24 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЗТД» переобрано на новий термiн – 3 роки, звiльнено з займаної посади у зв’язку з припиненням повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В товариствi працювала економiстом з 01.04.1994р.