Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Король Олександр Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Лозiвський завод "Трактородеталь"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
64600, м. Лозова, вул. Потьемкiна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00236033
5. Міжміський код та телефон, факс
(05745) 2-27-14 (05745) 2-59-93
6. Електронна поштова адреса
LZTD@LZTD.COM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78(2583) Вiдомостi НКЦПФР 25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lztd.com/oi.htm в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2017 обрано Голова правлiння Король Олександр Костянтинович
41.82
Зміст інформації:
Обрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 21.04.2017р. На посадi перебував з 27.04.2012р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017 обрано Член правлiння Свистун Борис Миколайович
0.25
Зміст інформації:
Обрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 21.04.2017р. На посадi перебував з 27.04.2012р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2017 обрано Секретар правлiння Мирошниченко Ольга Iванiвна
0
Зміст інформації:
Обрано загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЛЗТД" вiд 21.04.2017р. На посадi перебував з 27.04.2012р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.