Шановні акціонери!

ПРАТ «ЛЗТД»

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛЗТД» відбудуться 21 квітня 2017 року о 15:00 год. за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 1 – Зал засідань.

Реєстрація акціонерів: початок з 14:00 год., закінчення о 15:00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2017р.
Порядок ознайомлення з матеріалами по підготовці загальних зборів:
- у робочі дні звертатися в бухгалтерію ПРАТ «ЛЗТД» за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про затвердження річного звіту ПРАТ «ЛЗТД» за 2016 рік.

2. Про затвердження звіту ревізора.

3. Про вибори правління.

4.     Про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЛЗТД» ЗА 2016 РІК

                                                                                                                                                                                    Тис. грн.

№ пп

Найменування показника

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

1

Вартість чистих активів

15382

17147

2

Основні засоби /залишкова вартість/

3955

4164

3

Виробничі запаси

2168

3308

4

Дебіторська заборгованість /за товари, роботи, послуги/

237

433

5

Грошові кошти

683

190

6

Нерозподілений прибуток

8622

10387

7

Власний капітал

15382

17147

8

Поточні зобов’язання

963

1684

9

Чистий прибуток /збиток/

2761
Яндекс.Метрика

Украина онлайн

Тара